当前位置: 首页 > 古诗考题 >

席益《淘渠记》阅读答案及翻译

来源:海博学习网 www.exam58.com    发布时间:2021-09-14 08:36
淘渠记  [宋]席益
唐白敏中尹①成都,始疏环街大渠。其余小渠,本起无所考,枝分根连,同赴大渠。岁久,遂懈而壅。
大观丁玄冬,益之先人镇蜀,城中积水满道。戊子春,始讲沟洫之政,居人欣然具畚锸待其行。俗子之无识者谤于里:“只论开浚,积泥通逵②”,可若何?”先人闻之,不为衰止。既污泥出渠,农氓争取以粪田,道无著留。至秋雨连日,民不告病,士夫交口称叹,多向之议而谤者也。
后三十年,益忝世官③,以春末视事。夏暴雨,城中渠湮,无所钟泄。城外堤防亦久废,江水夜泛西门,入城中。两水合,汹涌成涛濑,居人趋高阜地。又春夏之交大疫,居人多死,众谓污秽熏蒸之咎。嗣岁春首,修戊子之令,邦人知畴昔④便利,无异辞。且补筑大西门外堤,引江水入城,而作三斗门以节之。旧有汙池,积水日深大,行人不戒,误蹈犯,岁有死者。凿此池,挹池之盈,以汇入大渠,筑短垣以护池岸,兹患遂弭。是岁,疫疡不作,夏秋雨过,道无涂潦,邦人滋喜。
通达沟渎,毋有障塞,此长民之所当务也。邑之有沟渠,犹人之有脉络也,一缕不通,举体皆病。按图而治之,则纤毫无敢郁滞者矣。益刊图以示后之君子,如有志于民意,诚欲令信,于斯图也,将有考焉。
       (选自《全蜀艺文志》卷三十三,文满阁四库全书本,有删节)
【注】①尹:治理。②通逵:通畅的道路。③世官:家族内世代担任同样的官职。④畴昔:往日。
3. 下列语句中加点词解释有误的一项是(   )(在答题卡的相应位置填出代表该选项的字母)(2分)
A.始疏环街大渠       疏:疏导
B.俗子之无识者谤于里   谤:批评
C.居人趋高阜地       趋:离开
D.行人不戒         戒:谨慎
4.将文中画线句子翻译为现代汉语。(6分)
(1)既污泥出渠,农氓争取以粪田,道无著留。(3分)
(2)按图而治之,则纤毫无敢郁滞者矣。(3分)
5.同为“淘渠”,相较文中前两位官员,席益的突出之处有哪些?请结合文章,分析作答。(4分)
 
参考答案
3.C “居人趋高阜地”的意思是,居民都跑到高高的土山上(避洪水)。趋:到,往。
4.(1)(3分)污泥从沟渠中挖出之后,百姓们争相拿来给土地施肥,路面上没有一点存留。
(2)按照图纸来治理沟渠,那么再细微的东西都不会积结滞留了。
5.①善于继承经验。他遵循先人戊子之令,在城内淘沟挖渠。②富有开拓精神。他修补城外河堤,凿通池渠,用水之利避水之害。③注重体察民情。他关注水患给百姓带来的生命伤害。④具备远见卓识。他绘制沟渠线路图,留给后任官员。(任选两点作答)

参考译文:
唐代白敏中治理成都,开始疏导环绕街的大的沟渠。其它小的沟渠,本源没有办法考证,支流丫分开但主流相连,一起流向大的沟渠。年代久了,于是懈怠(管理)因而河流堵塞。
大观丁亥年的冬天,我的父亲镇守蜀地,成都的街道上积满了污水。戊子年的春天,开始重视(疏通)田间水道的要务,居民们高兴地准备好簸箕和锰等着疏浚河道的事情。乡里没有远见的浅陋之人批评说:“只管开挖疏通沟渠,积下的淤泥堵塞通畅的道路,可怎么办呢?”父亲听到这些议论,并不为这些议论而停止挖沟的事情。污泥从沟渠中挖出之后,百姓们争相挑去给土地施肥,路面上没有一点存留。到了秋雨连日时,百姓再不抱怨道路泥泞不堪了。一起称赞的士大夫,大多是先前议论说闲话的人。
三十年后,我担任跟父亲同样的官职,在春末到任。夏天下暴雨,城中的沟渠被淹没,没有地方蓄洪和放水。城外大堤早已失修,夜里江水在西门泛滥,灌入城中。城里和城外的两股水汇合,水流汹涌形成波涛与急流,居民都跑到高高的土山上(避洪水)。再者,春夏之交时发生大的瘟疫,居民大多病死了,众人认为是肮脏的东西熏染和蒸发的导致的。来年的春初,我遵循戊子年的政令(在城内淘沟挖渠),国人知道往日(城里挖渠)的便利,没有其他的言论。同时补补修了大西门的外堤,引来江水入城,还修建三斗门来节制水流。以前有水池,积水一天天又深又多,行人不谨慎,误踏水池,每年都有淹死的人。开挖这个水池,舀取水池盈满的水,倒入大的沟渠,修筑短墙来保护池岸,于是这样的灾祸就消除了。这一年,瘟疫不再发生,夏秋雨季来了,道路没有泥泞积水,国人更加欣喜。
疏通沟渠、水道,没有阻塞不通的障碍物,这是擅长治理百姓的当务之事。城镇有了沟渠,就如同人有了动脉和静脉,(如果有)一丝不通畅,全身都会生病。按照图纸来治理沟渠,那么再细微的东西都不会积结滞留了。我绘制沟渠线路图来留给后任官员,如果有有志于符合民意的官员,果真让人相信的,就在这张图纸里,(这)将有考证。


文章标签:
相关阅读

朱熹《次韵雪后书事二首》阅读答案附赏析
捧剑仆《诗》阅读答案及赏析
如何鉴赏诗歌中的诗句表达效果与练习
韩愈《春雪》阅读答案附翻译赏析
鉴赏咏史诗的方法步骤
吴西逸《清江引·秋居》阅读答案及赏析

有帮助
(0)
------分隔线----------------------------